ClickCease

מאמרים

אחריות פלילית של מנהלים ונושאי משרה

אחריות פלילית היא מושג שמוכר לנו מדיני העונשין, ומשמעותו הטלת אחריות על אדם למעשיו, באופן המאפשר להעמידו לדין בגינם. אחריות פלילית יכולה שתהיה מוטלת על

פרטיות במקום העבודה: המדריך המלא

הזכות לפרטיות הינה אחת מזכויות היסוד במערכת המשפט שלנו. זכות זו מופיעה גם בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומשכך היא בעלת מעמד חוקתי. הזכות לפרטיות

יחסי עובד – מעביד: לא מה שחשבתם

יחסי עובד-מעביד, או כפי שנהוג לקרוא להם היום: יחסי עבודה, הם אחד מאבני הבניין היסודיות ביותר בדיני העבודה. למעשה, מרבית הכללים שנכנסים תחת דיני העבודה,