ClickCease

החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה

מטרת חקיקת החוק הינה להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה, באמצעות הליך מינהלי והטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל "מזמיני שירות" כהגדרתם בחוק וכן על ידי קביעת אחריות אזרחית ופלילית על מזמיני שירות, תוך התערבות בחוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לבין המעסיק. 

החידוש העיקרי והדרמטי בחוק להגברת אכיפה הנו הטלת אחריות ישירה על מזמין השירות בגין הפרת הוראות חוק ופגיעה בזכויות עובדי חברות כוח אדם שהועסקו אצלו.

 

מיהו מזמין שירות עפ"י החוק הנו

"מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית".

מכאן, עסק המקבל שירותים ממי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו יסווג כמזמין שירות. החוק להגברת אכיפה צמצם את סוגי השירותים לשלושה ענפי שירות : שמירה ואבטחה ; ניקיון; הסעדה.

​ענפים אלו נבחרו כיוון שהעובדים המועסקים בענפים אלו נמנים עם קבוצות העובדים החלשים במשק ותחלופתם גבוהה במיוחד. מזמיני שירות כוללים את כל המגזרים : פרטי, ציבורי, ממשלתי, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים.

​​

שלוש דרכי אכיפה

  • עיצום כספי.
  • תביעה במסגרת אחריות אזרחית של מזמין השירות.
  • אחריות פלילית – אותה ניתן להטיל על מנכ"ל או מנהל ברשות ציבורית.

 

ההפרות מתחלקות לשלוש קטגוריות שונות בהתאם לחומרתן

מדרג ראשון

הפרות טכניות, כגון אי תליית תקנון בעניין הטרדה מינית.

מדרג שני

מתייחס להפרות של תנאים שעוגנו בחוקים, כגון העסקה במנוחה שבועית.

מדרג שלישי

מתייחס להפרות בעניין איסור העסקה ללא היתר, הפרת הוראות בדבר תשלום שכר מינימום, אי העברת כספים לקופות גמל עפ"י חוק הגנת השכר, אי תשלום שכר במועד לעובד, איסור פיטורים במצבים אסורים, איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסתם של עובדים.

החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה
החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה

הפרת הוראות חוק המדרג השלישי הן החמורות ביותר וכך גם הסנקציות בגינן.

 

עיצום כספי

​בנוסף במקרה של הפרה נמשכת ישנה תוספת של 2% בגין כל יום בגינו נמשכת ההפרה.

במקרה של הפרה חוזרת בתוך שנתיים מההפרה הקודמת של אותה הוראה יעמוד העיצום הכספי על סך כפול מגובה העיצום הראשון.

החוק מטיל אחריות לא רק על המעסיק בפועל של אותו עובד אלא גם על המנכ"ל שתפקידו לפקח ולנקוט בכל האמצעים כדי למנוע הפרות.

אחריות אזרחית

אחריות אזרחית תחול בשלושה מצבים:

  1. אי מילוי הוראות דיני העבודה כלפי עובדים – האחריות האזרחית תחול אם המעסיק קיבל התראה ולא הסדיר את העניין תוך 30 יום.
  2. אי נקיטת אמצעים כדי למנוע פגיעה בעובדים.
  3. אי ציון מרכיבים מסוימים בחוזה העסקה ואי תאימות בנתונים לעובדים בהתאם לצווי ההרחבה.

אחריות פלילית

הטלת אחריות פלילית על מנכ"ל של מזמין שירות שהוא תאגיד ו- על מנהל ברשות ציבורית.

  1. בחוזה לא פורטו רכיבי השכר או שהרכיבים פחות משכר מינימום.
  2. הפרת חובת הפיקוח בגין סעיפים מסוימים לפי חוק הגנת השכר; חוק שכר מינימום, חוק עבודת הנוער; חוק חופשה שנתית; חוק שעות עבודה ומנוחה.

 

אחריות אישית פלילית על מנכ"ל מזמין שירות שהוא תאגיד תוטל במקרים הבאים

  1. נחתם הסכם שעלות השכר נמוכה משכר מינימום.
  2. הפרת חוקי עבודה מסוימים.
  3. מנכ"ל קיבל התראה לתיקון הפרה וההפרה לא תוקנה.

אחריות פלילית של מנהל ברשות ציבורית תוטל במקרים הבאים

  1. הרשות הציבורית לא נקטה באמצעים להפסקת הפרה או למניעת הישנותה.
  2. ספק של רשות ציבורית שמפר את הוראות החוק וזו לא פעלה לביטול ההסכם מולו.
  3. מנהל שהפר את חובתו למנוע עריכת הסכם שלא צוינו בו רכיבי השכר או שהשכר נמוך משכר מינימום.

מעסיקים – בדקו את תנאי העבודה של העובדים המועסקים על ידכם, קיבלתם התראה תפעלו לתקן את ההפרה, החוק להגברת האכיפה אינו אות מתה.

מה היה לנו עד עכשיו?

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: office@liatfaigel-law.co.il | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

מחפשים משרד עורכי דין בנושא?
לקבלת ייעוץ חינם השאירו פרטים