ClickCease
חיפוש

זכויות עובדים – אחים ואחיות

 

עובדי הסיעוד הם חלק חשוב ובלתי נפרד ממערך הרפואה כולו, אך למרות זאת זכויותיהם נדחקות לעיתים הצידה. דחיקה זו יכולה להיעשות ברמה המערכתית, אך היא יכולה גם להיעשות ברמה הפרטית, על ידי חוסר היכרות של עובדי הסיעוד עם הזכויות המגיעות להם מכוח החוק וההסכמים הקיבוציים. בדיוק בגלל זה הכנו לכם מאמר על זכויות עובדים – אחים ואחיות.

 

זכויות עובדים אחים ואחיות – שכר

הזכות הראשונה, וכנראה גם החשובה ביותר, היא כמובן השכר. מדובר בזכות הבסיסית ביותר של כל עובד, אך כאשר אנו עוסקים בעובדי הסיעוד הדבר מעט מסובך.

שכרם של עובדי סיעוד מורכב משכר בסיס ועליו תוספות שונות, חלקן תולדה של החוק וחלקן תולדה של הסכמים קיבוציים.

בנייתו של השכר טלאים טלאים עלולה ליצור מצב בו עובד הסיעוד אינו מודע לשכר המגיע לו, וכתוצאה מכך אינו מודע לחלק מהשכר שנכלל בחישוב ההפרשות השונות שהוא זכאי להן.

 

דרגות שכר

הבלבול בשכר נובע קודם כל מהדרך בה הוא מחושב. לכל עובד סיעוד רמת גמול שונה, כאשר רמות הגמול הן מ-10 ועד 19. עבור כל רמת גמול מחושב שכר הבסיס באופן שונה.

רמת הגמול שנקבעת לעובד הסיעוד תלויה בגורמים שונים וביניהם: השכלה, תפקיד ניהולי, מקום העבודה ועוד.

על כן, על מנת לברר לאשורו את מצב השכר של עובד הסיעוד יש להבין קודם כל מהי רמת הגמול המגיעה לו, וזאת על ידי בדיקה מדוקדקת של מאפייניו האישיים ומאפייני העסקתו.

 

תוספות שכר

לכל אלו יש להוסיף כמובן את תוספות השכר, שבמקרה של עובדי סיעוד אינן מעטות כלל. תוספות שכר מתחלקות לשני סוגים, אלו הנכללות בחישוב השכר השעתי ואלו שאינן.

הכללתן של התוספות בחישוב השכר השעתי משפיעה על חישוב גמול שעות נוספות, תחום משמרת, כונניות ועוד.

עם זאת, חשוב לדעת כי גם תוספות השכר שלא נכללות בחישוב השכר השעתי נחשבות לצורך רכיב ההפרשות לפנסיה, רכיב פיצויי הפיטורים ורכיב ההפרשות לקרן ההשתלמות.

בין התוספות הנכללות בחישוב השכר השעתי ניתן למצוא את הרכיבים הבאים: תוספת 2009, תוספת 2011, תוספות שקליות (2013 ו-2016), גמול השתלמות אחיות ותוספת בית חולים.

בין התוספות שאינן נכללות לצורך חישוב השכר השעתי ניתן למצוא את הרכיבים הבאים: הסכם שכר 99, הסכם שכר 97 ותוספת מנהל.

 

זכויות אחים ואחיות – שעות

זכות חשובה בסיסית נוספת נוגעת כמובן לשעות העבודה. ככלל, שעות העבודה של עובד סיעוד במשרה מלאה בבית חולים עומדות על 36 שעות שבועיות ונערכות במשמרות.

 

תחום משמרות

חשוב לדעת כי לא כל המשמרות שוות זו לזו מבחינת חישוב השכר, וכאן נכנס הנושא של תחום משמרות.

תחום משמרות קובע תחומים כלליים למשמרות, כאשר בחלק מן התחומים הללו יהיה זכאי עובד הסיעוד לתשלום נוסף המחושב כאחוזים מתוך השכר הבסיסי והתוספות הנכללות בחישוב השכר השעתי.

כך למשל עובד סיעוד הממלא בתחום משמרת של 13:00-19:00 יהיה זכאי לתוספת של 20% משכרו, ועובד סיעוד שממלא את תחום המשמרת שבין 19:00 ל-07:00 יהיה זכאי לתוספת של 50% עבור 7 השעות הראשונות, 87% עבור השעתיים שלאחר מכן, ו-125% עבור כל שעה נוספת על כך.

אלו כמובן חישובי השכר בעבור ימי חול, כאשר עבור ימי שישי ושבת התוספת אף גבוהה יותר.

 

שעות נוספות

כאמור לעיל, עבור עובד סיעוד בבית חולים שעות העבודה עומדות על 36 שעות שבועיות. כאשר האח או האחות עובדים מעבר לכך, ובתנאי שהם עושים זאת במסגרת של לפחות 4 שעות רצפות, אותן שעות ייחשבו להן כשעות נוספות.

גמול השעות הנוספות ניתן בנוסף לגמול תחום המשמרת, ועומד על 45%-50%, כתלות ברמת הגמול של עובד הסיעוד הספציפי.

תמורה עבור כוננות

ככל עובדי הרפואה, גם אחיות ואחים נדרשים לעיתים לכוננות. מצב של כוננות הוא מצב בו עובד הסיעוד מקבל הוראה מן האחראי עליו להישאר בביתו, או בכל מקום מוסכם אחר, ולהיות מוכן להקפצה בכל רגע.

גם עבור זמן כוננות עובד הסיעוד זכאי לקבל שכר, אם כי מדובר כמובן בשכר נמוך יותר משל שעות עבודה רגילות.

למעשה התמורה עבור שעות כוננות בימי חול עומדת על 3/4 מהשכר הרגיל, ובימי שבת וחג על 6/7 ממנו.

אם במהלך הכוננות אכן נקרא עובד הסיעוד לבית החולים הוא יהיה זכאי כמובן לשכרו הרגיל, שיחושב על פי שהות בשעות נוספות, וזאת במקום הגמול בעבור הכוננות.

 

תמריצים וגמולים

לאחיות העובדות בבתי החולים ישנה זכות נוספת – תמריצים. מטרתם של תמריצים אלו הם לעודד את עובדי הסיעוד להתחייב לשנת עבודה מלאה אחת לפחות בבית החולים, וכן לקחת על עצמם את המשמרות הקשות יותר בימי חול ומשמרות שבת וחג.

בהתאם לכך קיימים שני סוגי תמריצים:

תמריץ ראשון – תמריץ לאחיות בית חולים

עובד סיעוד שהתחייב לעבודה בבית חולים במשך שנה אחת לפחות (מתחילתו של חודש ספטמבר ועד סופו של חודש אוגוסט), יהיה זכאי לתשלום תמריץ.

גובה התמריץ עומד על שכר חודש וחצי מהכנסתו הממוצעת של העובד בעבור משרה מלאה, שכר חודש עבור עובד במשרה של 75%-100%, ושכר 3/4 חודש בעבור עובד במשרה של 50%-75%.

תמריץ זה משולם בשני תשלומים: מקדמת תמריץ המחושבת על פי השכר הממוצע של העובד בחודש ספטמבר, והשלמת תמריץ ככל שיש בכך צורך.

 

תמריץ שני – תמריץ משמרות מיוחד

תמריץ נוסף לאחיות העובדות בבתי חולים הוא תמריץ משמרות מיוחד הניתן לאחיות הממלאות את המשמרות הקשות ביותר, אלו שבין השעות 19:00-07:00 בימי החול וכל המשמרות בימי שבת וחג.

תמריץ זה מחושב גם הוא על פי אחוזי המשרה של האחות.

 

גמול יובל

בנוסף לתמריצים שהובאו לעיל ישנה לעובדי הסיעוד גם זכות למענק יובל. מענק זה ניתן בחודש בו מגיע עובד הסיעוד לוותק מקצועי של 25 שנים, גם אם עבד אצל כמה מעסיקים שונים, ובתנאי שהמעסיקים כולם נכללים בהסכם לתשלום גמול יובל.

לצורך חישוב שנות הוותק יובאו בחשבון גם שירות בצה"ל, בשירות לאומי או בכל מערכת ביטחון אחרת. וותק מקצועי בחו"ל אינו נחשב לצורך חישוב הוותק עבור גמול היובל.

 

החזרי הוצאות

עובדי סיעוד זכאים גם להחזרי הוצאות מסוגים שונים, נעמוד על העיקריים שבהם:

סוג ראשון – דמי הבראה

החזר ההוצאות הראשון הוא בעבור ימי הבראה. תשלום זה ניתן אחת לשנה, ובתנאי שעובד הסיעוד מועסק במקום העבודה לפחות שנה.

גובה דמי ההבראה בעבור כל יום נקבע על פי המקובל במוסד ועל פי הוותק של העובד. גם מספר ימי ההבראה עבורם זכאי העובד להחזר תלוי בוותק.

 

סוג שני – ימי עיון והשתלמות

עובד סיעוד זכאי להחזר גם בעבור 8 ימי השתלמות בכל שנה, ובתנאי שיצא אליהם באישור המעסיק ובתיאום עימו. עבור ימי השתלמות אלו יהיה זכאי העובד לשכר מלא.

לא ניתן לצבור מעבר ל-4 ימי השתלמות לא מנוצלים בכל שנה, וגם זאת אך ורק לתקופה של 6 שנים, כך שבסך הכול לא ניתן לצבור מעבר ל-24 ימים כאלו.

 

סוג שלישי – תוספת מעונות

אחות שהיא אמא תהיה זכאית גם להחזר בעבור המעונות של ילדיה. החזר זה עומד על 313 ₪ בעבור ילד ראשון, ו-210 ₪ בעבור ילד שני, בהתאם ליחסיות המשרה.

זכות זו ניתנת גם לאח גרוש או אלמן שילדיו בחזקתו.

 

זקוקים למידע נוסף בעניין זכויות העובדים של אחים ואחיות? פנו לעו"ד ליאת פייגל, עורכת דין מומחית לדיני עבודה.

זכויות עובדים – אחים ואחיות
זכויות עובדים – אחים ואחיות
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>