ClickCease
חיפוש

העסקה מחדש אצל אותו מעסיק

מבחינת החוק, העסקה מחדש אצל אותו מעסיק, משפיעה על פיצויי פיטורים וחישוב הוותק. הבנת סוגיה זו חיונית לעובדים שפוטרו וקיבלו פיצויי פיטורים, רק כדי שיוחזרו על ידי המעסיק שלהם בתוך פרק זמן מסוים. חוק פיצויי פיטורים ממלא תפקיד מרכזי בקביעת אופן הטיפול במצבים אלו ומבטיח הגנה על זכויות העובדים 

 

המשמעות המשפטית של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק

כאשר עובד מתקבל לעבודה מחדש תוך פחות משלושה חודשים לאחר הפסקת עבודה שהייתה כרוכה בפיצויי פיטורים, כהונתו הקודמת נלקחת בחשבון לצורך חישוב עתידי של פיצויי הפיטורים. 

המשמעות של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק היא שאם עובד עבד שנתיים, פוטר וקיבל פיצויי פיטורים, ולאחר מכן חזר לעבודתו לאחר הפסקה של חודשיים – על המעסיק לראות בשתי שנות השירות הראשונות כרצופות לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. הוראה זו מבטיחה שעובדים שחוזרים לעבודתם זמן קצר לאחר הפיטורים, לא יקופחו מבחינת זכויותיהם והטבותיהם שנצברו.

במסגרת שירותי משרד עו"ד ליאת פייגל ושות' אנו מטפלים במקרים שונים  הקשורים לסוגיית העסקה מחדש אצל אותו מעסיק. 

 

הסיבות להעסקות מחדש אצל אותם מעסיקים

מצב של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק יכול להיווצר מסיבות שונות, לרבות פיטורים, סיבות אישיות לעזיבה או סיום עבודה בקבלנות. ההשלכות של העסקה חוזרת על זכויות העובדים הן משמעותיות, שכן חוק העבודה הישראלי מספק הגנות מקיפות על מנת להבטיח שעובדים חוזרים לא יקופחו עקב היעדרותם ממקום העבודה.

מטבע הדברים, הבנת ההגנות הללו חיונית לעובדים השוקלים לחזור למעסיק לשעבר, כמו גם למעסיקים המנווטים את החובות המשפטיות הקשורות להעסקה מחדש של עובד לשעבר.

 

השפעת חוקי העבודה על השיקול להעסיק מחדש את העובד

חוקי העבודה קובעים שעובדים המועסקים מחדש בתוך פרק זמן מסוים, ישמרו על הוותק שלהם מתקופת כהונתם הקודמת אצל המעסיק. משמעות הדבר היא שתקופת ההיעדרות אינה משפיעה לרעה על חישוב ההטבות כגון ימי חופשה, חופשת מחלה והפרשות לפנסיה, שלעיתים קרובות קשורות לאורך השירות. הוראה זו נועדה לעודד ניידות עובדים בין מקומות עבודה ללא חשש מאובדן קצבאות שנצברו, לקדם שוק עבודה דינמי וגמיש.

יתרה מכך, עובדים המועסקים מחדש מוגנים מפני אפליה על רקע עזיבתם הקודמת את החברה. חוק העבודה הישראלי מחייב כי עובדים חוזרים יקבלו יחס לא פחות טוב מעובדים חדשים בתפקידים דומים. זה כולל גישה להזדמנויות הכשרה, זכאות לקידום והשתתפות בתוכניות הטבות לעובדים. המעסיקים נדרשים להבטיח שעובדים המועסקים מחדש ישולבו במקום העבודה בשוויון עם עמיתיהם, תוך טיפוח סביבת עבודה הוגנת ומכילה.

 

השלכות המיסוי של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק

השלכות המס של פיצויי הפיטורים המתקבלים בעת סיום, קשורות קשר הדוק למשך ההפסקה ביחסי עובד-מעביד. על פי הנחיות מס הכנסה, כדי שפיצויי פיטורים יהיו פטורים ממס, חייבת להיות הפסקה של שישה חודשים לפחות. אם ההפסקה קצרה משישה חודשים והעובד מתקבל לעבודה מחדש, פיצויי הפיטורים שקיבלו הופכים לחייבים במס. מעסיקים נדרשים לנכות מס מפיצויי הפיטורים בנסיבות אלה, תוך שימת דגש על חשיבות משך ההפסקה בעבודה לצרכי מס.

 

חוק פיצויי פיטורים והעסקה מחדש

כל עורך דין דיני עבודה יודע שתפיסת המשכיות בעבודה היא אבן יסוד בחוק פיצויי פיטורים, הקובע את הזכות לפיצויי פיטורים. הפסקות מסוימות מהעבודה אינן משבשות רצף זה, לרבות הפסקות של פחות משישה חודשים עקב ניתוק יחסי עובד-מעביד.

מבחינת עו"ד דיני עבודה וגם מבחינת המעסיקים, הוראת חוק זו מבטיחה שעובדים שהתקבלו לעבודה מחדש תוך חצי שנה, ולאחר מכן עוזבים את החברה בתנאים מזכים, עדיין זכאים לפיצויי פיטורים עבור כל תקופת העסקתם, לרבות תנאי השירות הראשוניים והאחרים כאחד. מומלץ למעסיקים להבהיר עם עובדים שנשכרו מחדש, כי כל פיצויי פיטורים שיינתנו עבור תקופת העסקה הראשונה ינוכו מכל זכאות פיטורים עתידית, כדי למנוע אי הבנות ולהבטיח שקיפות.

 

המורכבות סביב העסקות מחדש אצל אותו מעסיק

לשמירה על המשכיות בצורה של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק יש השלכות מוחשיות על המעסיקים, במיוחד לגבי ההתחייבויות הכספיות הנובעות מסיום תקופת העסקה השנייה.

אם שכרו של עובד גדל עם גיוסו מחדש והעסקתו תסתיים שוב מאוחר יותר, ייתכן שהמעסיק יצטרך להתאים את פיצויי הפיטורים כדי לשקף את שיעור השכר הגבוה יותר, בהתבסס על כל משך ההעסקה לפני הפסקת העבודה הראשונה. מצב זה מדגיש את המורכבות המשפטית והפיננסית הקשורה להעסקה מחדש של אנשים שפוטרו בעבר ופוטרו שוב.

 

האם העסקה מחדש מחייבת גם חוזה העסקה חדש?

היבט נוסף של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק נוגע לחידוש חוזי עבודה. עובדים שחוזרים לעבוד אצל אותו מעסיק, עשויים להיות כפופים לחוזי עבודה חדשים. חובה שהחוזים הללו לא יפגעו בזכויות וההגנות שהוענקו לעובד בעבר. יש לבחון היטב את תנאי ההעסקה מחדש כדי לאשר שהם עולים בקנה אחד עם הזכויות המצטברות של העובד, ואינם מציגים תנאים שליליים בהשוואה לתקופת כהונתו הראשונית של העובד.

 

איך מחשבים ותק אם העובד מועסק מחדש?

לגבי צבירת הוותק במהלך העסקה מחדש אצל אותו מעסיק, חשוב לציין כי אמנם הפסקה של פחות מחצי שנה אינה קוטעת את ההמשכיות לצורכי פיטורים, אך אינה נחשבת לוותק לחישוב הזכאות לפיצויי פיטורים. רק תקופות ההעסקה בפועל נלקחות בחשבון בקביעת הוותק, כאשר החוק מאפשר חריגה שנתית של שבעה ימים.

 

איך מחשבים ימי חופשה ומחלה?

הסוגייה של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק משתרעת גם על זכויות עבודה אחרות, כגון ימי חופשה ומחלה. אף שאין החלטה של בית הדין הארצי המתייחסת לעניין זה במפורש, פסיקה של בית הדין האזורי העלתה כי העקרונות המסדירים את ההמשכיות לפיצויי פיטורים, עשויים לחול גם על צבירת ותק לדמי חופשה והחלמה.

פרשנות זו מעידה כי הפסקה של פחות משישה חודשים אינה משבשת את ההמשכיות גם למטרות אלו, ומחזקת את התפיסה כי המסגרת המשפטית שואפת להגן באופן מקיף על זכויות העובדים, גם אל מול דפוסי העסקה מורכבים.

 

לא יודעים איך מחשבים את הפיצויים? היעזרו בחוק

פיצויי פיטורים הם חלק חשוב במנגנון של זכויות בעבודה, הן אם מדובר על פיטורים והן במקרים של העסקה מחדש. במקרים בהם עובד פוטר ולאחר מכן הועסק מחדש על ידי אותו מעסיק, עלולות להתעורר שאלות בנוגע לזכאות לפיצויי פיטורים עבור התקופה שקדמה להעסקה מחדש. חשוב לדעת כי חוקי העבודה הישראליים מספקים הנחיות גם בנושא הזה. בפועל, חישוב פיצויי הפיטורים מביא בחשבון את סך תקופת העסקה בתנאי שמתקיימים תנאים מסוימים.

 

כך תנהלו משא ומתן על הזכויות שלכם

כדי לשמור על זכויות בעת העסקה מחדש, מומלץ לעובדים לנהל משא ומתן פתוח ושקוף עם מעסיקיהם לגבי תנאי החזרתם. מו"מ כזה צריך לכלול את בירור ההשלכות של העסקה מחדש אצל אותו מעסיק על הוותק שלהם, על ההטבות וכל זכויות אחרות שעלולות להיות מושפעות מהיעדרותם מהחברה.

במקרים בהם יש אי ודאות לגבי זכויותיהם או אם מתעוררות מחלוקות בנוגע להעסקה מחדש אצל אותו מעסיק, כדאי לעובדים לפנות לייעוץ משפטי. במקרה כזה תוכלו ליצור קשר עם משרדנו, ומובטח לכם כי נטפל בנושא בצורה היסודית והאפקטיבית ביותר.

 

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>