ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל

עובד שמעסיקו הפך לפושט רגל, עשוי למצוא את עצמו במצב בעייתי ומאיים שבו לא די בכך שהוא נותר ללא עבודתו ומקור פרנסתו, אלא שצפות ועולות שאלות בנוגע לזכויות שנובעות מהמצב וכיצד לממש אותן כאשר הארגון סובל ממצב של בלבול וחוסר בהירות. במאמר זה נבהיר כיצד מתקבלים פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל ומהן יתר הזכויות הסוציאליות המתאימות למקרה.

 

המעסיק הפך חדל פירעון. ומה עכשיו?

עובדים שמתוודעים לעובדה שמעסיקם הפך פושט רגל, מבינים כי הם עלולים לאבד כעת חלק לא מבוטל מהזכויות הכלכליות שצברו במהלך שנות עבודה רבות ומאומצות. כאשר המעסיק הוא חברה וזו נכנסת לפירוק (להבדיל ממצב שבו המעסיק איננו תאגיד ואז הוא נכנס להליך חדלות פירעון של יחידים), מתרחש תהליך שלם הכולל מתן צו פירוק, מינוי מפרק, הפקעה של חוזי העבודה ולאחר מכן יינתנו פיצויים לעובד במקרה של פירוק חברה.

המפרק במקרים אלה נכנס בנעליו של התאגיד, כך שהוא מנסה להפעיל (אם יש אפשרות) את החברה לפרק זמן מסוים ומוציא במהלכו הודעות פיטורים. יחד עם זאת, העובדים נמצאים בדין קדימה מבחינת סדר הקדימות להחזר החובות מצד החברה פושטת הרגל, כך שהם צפויים לקבל את זכויותיהם הכספיות וביניהן פיצויי פיטורים עוד לפני שישולמו חובות לנושים רגילים אחרים.

מתן פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל

על פי סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים, כל עובד שעבודתו הופסקה בעקבות פשיטת רגל (החל משנת 2019 נקראת חדלות פירעון ושיקום כלכלי), ייחשב כמי שפוטר מעבודתו לכל דבר ועניין ועל כן הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל.

אלא שעובדים רבים כלל לא מודעים לזכאות לכך וממהרים "לנטוש" את הארגון ברגע שהם מזהים קשיים כלכליים וסכנה לפשיטת רגל של המעסיק. כמובן שעובד שבחר מרצונו וביוזמתו להתפטר לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, כך שרק מי שעבודתו הופסקה בפועל עקב פשיטת רגל או פירוק יוכל לממש את הזכות הזו.

 

הליכי פירוק כאשר העובדים מקבלים פנסיה תקציבית

במקרים אלה, קבע בית המשפט שכל עובד שמעסיקו פושט רגל או נתון להליכי פירוק, זכאי אך ורק לפיצויי פיטורים ולא תחול זכאות לפנסיה תקציבית או גמלת פרישה. כמובן שהפרשות שבוצעו לקופת הפנסיה לא יינזקו והעובדים יוכלו לממש את כספי הפנסיה שלהם ללא שינוי בגיל הפרישה.

לפי סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים, המעמד של עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית יהיה ככל עובד אחר שפוטר ממקום עבודתו ולכן בשני המקרים תחול זכאות למתן פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל. מדובר כמובן בסכום שהמעסיק מחויב לספק לעובדיו על פי דין, אך לעובד מצידו אסור לערוך גבייה פרטית מול המעסיק, בדרך שתעקוף את דיני הקדימות שנקבעו בהליכי חדלות הפירעון ובדיני פירוק חברות.

 

מגבלות בדין הקדימות לעובדי הארגון

למרות שסדר הקדימות קובע את מיקומם של העובדים לפני סוגי נושים אחרים, חשוב להבהיר שמדובר בקדימות הכוללת מגבלה: העובד רשאי לתבוע סכום מסוים בדין קדימה, בהתאם לנוהל צר ומדויק שבמסגרתו תוגש למפרק או הנאמן המטפל בהליך פשיטת הרגל תביעת חוב.

תביעת החוב מפרטת למעשה את הסכומים שאותם חייב המעסיק ואותה יש לאשר מול הממונה על ההליך (כאמור, נאמן או מפרק) כדי לקבל הרשאה למתן הכספים מתוך קופת הנשייה. כמובן שכספים אלה יינתנו, אם וכאשר קיימים כאלה בנמצא בתוך הקופה.

מבחינה חוקית, קיים סכום כספי "מובטח" שנועד לפיצוי העובדים בלבד, שמועבר בדרך כלל מטעם החברה לקופות פיצויים ולקופות גמל על שם העובדים. כספים אלה אינם ניתנים להעברה, שיעבוד, עיקול או החזרה ולכן "משוריינים" מבעוד מועד למקרי קיצון שבהם יש לפצות עובדים בגין פשיטת רגל.

 

הלנת שכר במקרה של מעסיק פושט רגל

כאשר מעסיק מסוים נקלע לחובות ובהמשך מביא לכך שבשל מצבו הכלכלי נוצרים עיכובים בתשלום השכר לעובדים, ייתכן שיותר לו להימנע מתשלום פיצויים בגין הלנת שכר בעת הליך פשיטת הרגל או הפירוק.

ועם זאת, בהתאם לאישור החוב כלפי העובד ועל אף הפטור מפיצויים כלפי הלנת השכר, הנאמן או המפרק רשאים להורות על תוספת הצמדה וריבית מיום המועד לתשלום השכר ועד ליום התשלום בפועל, כך שהעובדים יקבלו בכל זאת סכום פיצוי מסוים.

כמו כן, הביטוח הלאומי מבטח עובדים שמעסיקם פתחו בהליכי חדלות פירעון והם מאפשרים למי שמעסיקם חייבים להם פיצויי פיטורין או שכר מעבודה לקבל גמלה מתאימה. אפשרות זו מספקת הגנה מסוימת אך עד לתקרה שנקבעה לשם כך בחוק.

 

הגשת תביעה למוסד לביטוח הלאומי

כאשר עובד מסוים מקבל גמלה בעקבות הליכי פשיטת רגל מצד מעסיקו, חשוב לדעת שזכויותיו מהמעסיק מועברות לביטוח הלאומי והוא בתורו רשאי לתבוע אותן במסגרת פשיטת הרגל או הליך הפירוק.

לכן חשוב לדעת כיצד מציגים את הנושא למחלקת התביעות ומהם דרכי האישור של התביעה, כדי להימנע ממגבלות בנוגע לדרישת הזכויות בפועל. מומלץ להיעזר במקרים אלה בעורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון ותביעות מול המוסד לביטוח הלאומי ולקבל ייעוץ וייצוג משפטי מתאים למקרה. גמלה מהמוסד לביטוח הלאומי מגיעה לעובדים, שהתקיימו לגביהם אחד או יותר מהמצבים הבאים:

  • ניתן צו פירוק כנגד המעסיק – כמובן כאשר מדובר בתאגיד ולא באדם פרטי. חברות בע"מ יקבלו צו פירוק על פי הוראת פקודת החברות. שותפות תקבל צו פירוק בהתאם לפקודת השותפויות. אגודה שיתופית תקבל צו פירוק בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות. עמותות יקבלו צו פירוק בהתאם לחוק העמותות.
  • המעסיק הוכרז כחדל פירעון – כאשר המעסיק פרטי, כלומר שיש לו עסק זעיר או מורשה, ניתן יהיה לתבוע גמלה כל עוד הוצא לו צו פתיחת הליכים המכריז עליו כחדל פירעון (פושט רגל לשעבר). אם המעסיק הלך לעולמו עוד לפני שהוכרז ככזה, יש לבחון האם קיים צו ניהול כנגד עיזבונו.

 

סכומי הגמלה במקרה של מעסיק פושט רגל

הגמלה המשולמת לעובדים שזכאים לקבל שכר עבודה או פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל, תהיה סכום השכר והפיצויים + הפרשי ריבית והצמדה. נאסר על סכום זה לעבור תקרה שנקבעה בחוק ומשתנה מעת לעת, שגובהה הוא בין 8-13 פעמים הסכום הבסיסי.

עובדים שהשתכרו ממעסיקם מתחת לשכר מינימום, יקבלו מהביטוח הלאומי את שכר המינימום וזאת על פי החוק להגנת השכר. הגמלה משולמת בכפוף לסכום שהתקבל מעבודה (או שהיה אמור להתקבל מעבודה) במשך 12 החודשים שקדמו לניתוק יחסי עובד-מעביד, או לחילופין ב-12 החודשים שקדמו לצו פשיטת הרגל או צו הפירוק – המוקדם מבין השניים.

יש לציין שמתוך סכום הגמלה שאותו יקבל העובד מנכים כחוק את המיסים החייבים: דמי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.

 

עבודתכם הופסקה בעקבות הליכי פשיטת רגל או פירוק? יש לאן לפנות

חשוב שתתוודעו מבעוד מועד לכל זכויותיכם, לרבות הליכי הפעולה המתאימים לכל תרחיש והאפשרויות העומדות בפניכם על מנת למצות כראוי את כל הזכויות. משרד עוה"ד ליאת פייגל ושות' ידאג לעמוד לימינכם בייעוץ, ייצוג ובתמיכה המשפטית המלאה ככל שיידרש, באמינות ומקצועיות מוחלטת.

המשרד מתמחה בדינים אזרחיים וכלכליים וצבר ניסיון עשיר בניהול וייצוג בתביעות דיני עבודה, לרבות במקרים של דרישת הזכויות הסוציאליות בעקבות מעסיק פושט רגל. צרו עמנו קשר ונדאג להצלחה משפטית מלאה בעבורכם.

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל
פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו פושט רגל
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>