ClickCease
חיפוש

פיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון

זכויות נשים בהריון הפכו להיות מוכרות יותר ויותר, כשהמחוקק הישראלי שומר ככל יכולתו על נשים בהריון ולאחר ליד וכך גם בית הדין לענייני עבודה. נשים בהריון, חשוב לדעת, אם נפגעו זכויותיכן בעבודה או שקיבלתן הודעת פיטורים בזמן היותכן בהריון, סביר כי אתן זכאיות לפיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון. פרטים מלאים במאמר זה. 

 

זכויות נשים בהריון

בעשורים האחרונים הולכת וגדלה המודעות לזכויות נשים בהריון. זאת ועוד, שהמחוקק הישראלי ובית הדין לעבודה, מגינים מאוד על זכויות אלה, למען יראו וייראו מעסיקים. זאת מתוך הכרה בכך שנשים עדיין נחשבות מבחינה סוציולוגית לקטגוריה חברתית ומוחלשת, ועל אחת כמה וכמה נשים בהריון.

אין הכוונה לומר כי נשים חלשות מגברים, נהפוך הוא. אלא שעדיין מקובל לחשוב שמבחינה חברתית ותעסוקתית הן פגיעות יותר, ודי להסתכל על מספר הפניות שהגיעו לבית הדין לעבודה, ולעיתונות ולתקשורת בשל כך.

 

איסור פיטורין של אישה בהריון

החוק הישראלי, הנוגע לזכויות נשים בהריון, קובע כי חל איסור פיטורים בהריון, או לתקופה בת כמה חודשים לאחר הלידה. האיסור תלוי גם בתקופה ההעסקה של אותה אישה במקום העבודה, דהיינו אם עבדה בתקופה העולה על שישה חודשים, או שמא תקופה קצרה מכך. במקרה הראשון, נובע האיסור מתוקף "חוק עבודת נשים" (תשי"ד). במקרה השני נובע האיסור מתוקף "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" (תשמ"ח).

 

הממונה על חוק עבודת נשים

במקרה שבו מקום עבודה חפץ בפיטורין בהריון, עליו לבקש היתר מיוחד החורג מתוקף החוק, ולספק לכך הסבר מעמיק. על המעסיק לפנות לממונה על חוק עבודת נשים. מדובר על גוף ממשלתי, בו יושב נציג הממשלה (המגובה בסוללת פקידים וגורמים משפטיים), אשר אחראי על ענייני העסקת נשים ותלונות הנובעות בשל כך.

מעסיק החפץ בפיטורים בהריון, מכל סיבה שהיא, עליו להציג נימוק תקף במקובל על הממונה. עד כדי כך החוק רגיש לנשים בהריון ולאחר לידה.

 

העונש על פיטורים בהריון

אישה אשר קיבלה הודעת פיטורים בזמן ההריון, רשאית להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לענייני עבודה. יתרה מזו, היא יכולה במקביל להגיש תביעה לפיצויים. בית הדין מקפיד לרוב לזכות את הנשים, כך ניכר בתביעות רבות שהוגשו בעבר. חשוב לציין, מדובר על פיטורים כאשר המעסיק מיודע על ההריון, או בתקופה שלאחר הלידה עצמה, גם אם העובדת הינה חדשה במקום העבודה.

 

מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון

כאמור, על פי חוק ומבחינה משפטית, לא ניתן לפטר עובדת במהלך תקופת ההריון, מכל סיבה שהיא. גם אם נראה שהסיבה היא אינה ההריון עצמו, אלא היבט מקצועי אחר, מנוע המעסיק מלעשות כך. מכאן מגיע המושג "מודל ההכתמה" עקב פיטורים בהריון.

לפי המודל, גם אם ההריון הוא סיבה משנית לפיטורים, ואילו הסיבה עצמה נוסעת מהיבט אחר, חל איסור על הפיטורין. קרי, שיקול פסול לפיטורי האישה. יש לציין, שדין מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון, דינו כפיטורים עקב ההריון עצמו.

 

מדוע נוצר מודל ההכתמה

מודל זה נוצר כדי להגן על אישה בהריון מפני פיטורים, ובמיוחד כדי למנוע מהמעסיק לספק סיבות שאינן קשורות בהריון עבור הפיטורים (כשלמעשה ייתכן שהסיבה האמיתית נעוצה בהריון עצמו). זאת ועוד, יש כאן משום הגנה על אישה בהריון, כשההזדקקות שלה בהגנה משפטית ותעסוקתית בתקופת ההריון הולכת וגדלה, כמו גם הצורך שלה בשמירה על מקום עבודה. מכאן שהמחוקק מאמין בתיקנון צדק חברתי על ידי הגדרת האישה בהריון כזקוקה להגנה על ידי החוק.

 

מקרה שהיה

התיק של אמסלם

בתיקים משפטיים שהתנהלו בבית הדין לעבודה, ניתן לראות את תיק "אמסלם נגד ציי אלבר". מקרה זה מציג המחשה קונקרטית ומיטבית עבור מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון. זהו תיק בעל ייצוג חדש יחסית בבית הדין, כשהתביעה הינה משנת 2021.

לפי המקרה, מדובר על עובדת שעבדה בחברת הכשרת הרכב "ציי אלבר" במסגרת זמן של חמישה חודשים. במהלך תקופת זמן זו, הודיעה למעסיק כי נכנסה להריון. כמו כן , במהלך התקופה הפסידה מספר ימי עבודה בשל ההריון, אשר בגינם המציאה אישור מחלה.

 

העילה לפיטורין בהריון

לפי החברה, העילה לפיטורים אינה קשורה כלל להריון, אלא לשתי סיבות עיקריות:

  • היכולות המקצועיות של העובדת – לפי החברה העובדת אינה הראתה התאמה לתפקיד ואינה הציגה יכולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידה בדרך הטובה ביותר
  • הפסד ימי עבודה – המעסיק טען כי יחסית לתקופת העבודה הקצרה יחסית של העובדת, החסירה ימי עבודה רבים, אשר גם הם פגעו ביכולותיה המקצועיות, ובשירות המצופה הניתן עבור החברה.
  • העובדת אינה השכילה ללמוד את התוכנות ויישומי המחשב הנדרשים לצורך עבודתה, הבמהלך חמשת החודשים.

 

טענת התביעה

אמסלם הגישה תביעה בבית הדין לעבודה כנגד המעסיק. טענת התביעה הינה שהסיבה העיקרית להפסקת עבודתה הינה ההריון. לטענתה, עבור כל הימים שהפסידה הגישה ימי מחלה מוכרים, ושימי המחלה עצמם נובעים עקב הריונה.

לפיכך, למעשה טענה התביעה, לפיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון. לטענת התביעה, המעסיק אמנם טוען כי ישנה סיבה מקצועית לפיטורים, אולם העובדת משוכנעת ומציגה אסמכתאות וראיות לכך שהפיטורים קשורים למעשה בהריון שלה.

 

סוף דבר

בית הדין השתכנע על ידי המעסיק, כי אכן היו ליקויים ופגמים ביכולות ובביצועים של העובדת, וכי אינה כשירה דיה לתפקיד. זאת ניתן לראות באי שליטתה בתוכנות הנדרשות, במספר החודשים שהוקצו לה בכדי ללמוד אותן. עם זאת, השתכנע בית הדין כי לא ניתנה לעובדת הדרכה ראויה ומידת הסבלנות הנדרשת מצד המעסיק.

סוף דבר, השתכנע בית הדין כי הסיבה העיקרית לפיטורים אינה נעוצה בהריון עצמו, ואולם הוסיף כי עצם ההריון של העובדת השפיע על היכולות בעבודה וכי המעסיק נדרש חמידת הסבלנות וההכשרה הראויים במקרה של עובדת בהריון. לפיכך פסק בית הדין כי העובדת זכאית לפיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון.

דהיינו, גם אם סיבת ההריון הינה משנית לפיטורים, הרי שהיא עוברת על החוק במקרה זה. בית הדין הורה למעסיק לשלם פיצויים בגובה של 30,000 ש"ח לטובת האישה (כחישוב שישה חודשי שכר לפי גובה המשכורת).

 

הוכחת עילה לפיטורים גם ללא הריון על ידי המעסיק

מהתיק הנ"ל של אמסלם, ניתן לראות כי גם אם הוכח בבית הדין לעבודה על ידי המעסיק כי העילה לפיטורים אינה בגין ההריון, אלא שסביר שגם ללא ההריון העובדת לא הייתה ממשיכה במקום עבודתה, הרי שחל איסור לפטרה בגין מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון. גם אם נמצאה הצדקה לפיטורים הרי שהמעסיק יהיה חייב בדין ובפיצויי פיטורים.

 

פניה לעורך דין לדיני עבודה

במקרה של תביעה לפיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון, על האישה הנפגעת לפנות ולהעזר בעורך דין לענייני עבודה. עורך דין מומחה בתביעות הקשורות ביחסי עובד ומעסיק, לרבות פיטורים בהריון. מאידך, מעסיקים אשר מבקשים להביא לפיטוריה של אישה בהריון כשההריון אינו מהווה סיבה עיקרית, כדאי שיוועצו בעו"ד לענייני עבודה בטרם הפעולה ויבדקו את ההשלכות לכך.

 

עו"ד ליאת פייגל

עו"ד ליאת פייגל מומחית בדיני עבודה, בעלת נסיון מקצועי של שנים והצלחות בתחום. פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי הטוב ביותר במקרה של מודל הכתמה עקב פיטורים במקום עבודה, או בכל עניין אחר בתחום זה.

פיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון

Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>