ClickCease
חיפוש

פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר

כאשר עובד נפטר, חלות חובות חוקיות מצד מעסיקו של אותו עובד כלפי השארים שהותיר אחריו. פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר מתקבלים בתנאים מדויקים שנקבעו בחוק וחשוב להכיר אותם על מנת לשמור על זכויותיכם המלאות.

 

העובד נפטר: שאריו זכאים למימוש קרן הפיצויים

כמעט כל מעסיק ייאלץ להתמודד במוקדם או במאוחר עם פטירתו המצערת של אחד מעובדיו. כעת, חלות עליו חובות חוקיות שאותן הוא מחויב לממש כלפי היורשים והשארים של אותו העובד ושנוגעות לזכויות הסוציאליות שצבר בחייו כתוצאה מעבודתו. לפיכך, המעסיק נדרש לשלם שכר עבודה מלא לרבות תשלומי חגים, שעות נוספות ופידיון ימי חופשה.

במקרה שהנפטר/ת הותירו אחריהם בני זוג, תשלומים אלה יועברו אליהם. אם לעובד לא היה בן/ בת זוג, יתרת השכר שלו תשולם לשארים/ היורשים על פי דין. כמובן שהמעביד רשאי לנכות ממסירת תשלומים אלה סכומים שהמנוח היה חייב לו (אם היו כאלה), אך להוסיף למכלול התשלום גם ריבית והצמדה כחוק.

 

מיהם שארי העובד על פי חוק?

שאלת הפיצויים המשולמים לשאריו של עובד שנפטר תלויה במספר פרמטרים מרכזיים, ביניהם הותק שצבר אותו עובד בפטירתו. החוק קובע כי רק כאשר העובד עבד במשך שנה ומעלה אצל מעסיקו, שאריו יהיו זכאים לפיצויי פיטורים אם נפטר. הזכאות המתקבלת תהיה גם הפעם כלפי בן/ בת הזוג של הנפטר (כולל ידועים בציבור) וכן ילדיו ונכדיו, כל עוד הם עומדים באחד המצבים המזכים הבאים:

  • ילדיו/ נכדיו של המנוח טרם הגיעו לגיל 18
  • ילדיו/ נכדיו של המנוח טרם הגיעו לגיל 20 והם נמצאים במסגרת ללימודים אקדמאיים או במסגרת קדם צבאית בצה"ל.
  • ילדיו/ נכדיו של המנוח טרם הגיעו לגיל 22 והם נמצאים בשירות סדיר (ללא שירות קבע), בת שירות לאומי במקום שאושר על ידי משרד העבודה והרווחה או בן שירות לאומי בתוכנית ניסיונית שאושרה על ידי שר העבודה והרווחה או כל גורם מטעמו.
  • ילדיו/ נכדיו של המנוח טרם הגיעו לגיל 22 והם לומדים במסלול עתודה המוכר בשירותי הביטחון כך ששירותם הצבאי נדחה.
  • ילדיו/ נכדיו של המנוח טרם הגיעו לגיל 21 והם משרתים בהתנדבות למען מטרה ציבורית או לאומית לפרק זמן של שנה בלבד והדבר הביא לדחיית שירותם הסדיר.
  • ילדיו/ נכדיו של המנוח נמצאים בשירות סדיר (ללא שירות קבע) ושתנאי השירות שלהם התקיימו לפי הסעיף הקודם (כלומר שנת התנדבות שהתקבל ממנה דח"ש).

מעגל שני של שארים הזכאי לפיצויי פיטורים כולל גם את ההורים שהיו תלויים בפרנסת הנפטר ואחים שהתגוררו עמו והיו תלויים בו לפרנסתם לפחות במשך שנה אחת. כאשר המנוח לא הותיר אחריו שארים מאחד המעגלים הללו, אזי לא משולמים פיצויי פיטורים מבחינת החוק.

ההגנות המיוחדות בחוק לגבי פיצויי פיטורים לשארי המנוח

כאשר לנפטר קיימים שארים, הם זכאים לקבל פיצויי פיטורים מהמנוח באופן שווה. אלו כספים שלא נחשבים כחלק מהעיזבון הכללי ולכן אין שום חובה להשתמש בהם כדי לסלק חובות שהמנוח הותיר אחריו כעיזבון. בנוסף, נושים שהיו לעובד בחייו לא יכולים להטיל על כספים אלה עיקול בשום מקרה.

ומה אם לעובד היה חוב כלפי מעסיקו? לא ניתן לנכות את החוב מכספי הפיצויים ככל שהם מגיעים לשאריו. הדבר היחידי שניתן לעשות הוא כאמור לנכות סכום מסוים מתוך התשלום, אך צריך לזכור שבעת הפטירה כבר לא קיים "חוב שהעובד חייב למעסיק שלו", משום שכל חובו הופך כעת לחוב בעיזבון ואילו הפיצויים משתייכים לקרוב ולא לנפטר.

 

פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר ושעמד לעזוב את מקום עבודתו

חשוב לציין שגם במקרה שבו עובד הביע כוונה להתפטר ומסר על כך הודעה למעסיקו, אך תקופת עבודתו טרם הסתיימה והוא הלך לעולמו – עדיין יש לשלם פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר. ועם זאת, במקרה שבו אותו עובד פוטר ופיטוריו כבר נכנסו לתוקפם ואז הוא הלך לעולמו – השארים לא זכאים לפיצויי הפיטורים אלא יורשי המנוח בלבד.

 

פיצויי פיטורים במקרה של יורשים שאינם שארים והסכמים קיבוציים

על מנת לשלם פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר, על השארים לטעון ולהוכיח כי פרנסתם הייתה תלויה בו ולא כחלק מרכזי או עיקרי – אלא תלות מוחלטת. במקרה של תשלום הפיצויים למי מהשארים שאיננו ילד או בן זוג תלוי, יש להפקיד תחילה את הסכום בבית הדין לעבודה והוא זה שיקבע מי ישולם באופן סופי על סמך מצבו הכלכלי ומידת התלות שהייתה לו בנפטר.

כאשר קיימים שארים של עובד הזכאים לקרן פנסיה בעקבות הסכם קיבוצי שהיה לעובד, צריך לבדוק את טיב ההסכם משום שישנם מצבים שבהם מופיע כי תשלום מקופות הגמל יבוא במקום פיצויי פיטורים. במצבים הללו חשוב להבהיר שבית הדין נמנע מלהתערב.

 

פיצויי פיטורים במקרה של פטירת המעסיק עצמו

עובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם במצב ההפוך – בו המעסיק נפטר. הזכאות מתרחשת גם כאשר המעסיק נקלע לפשיטת רגל או שניתן לחברה שלו צו פירוק ומונה לה מפרק. הפיצויים יינתנו בהתאם לקשר הסיבתי שבין הפסקת העבודה למות המעסיק, כלומר האם עבודתו של העובד הייתה מופסקת אלמלא נפטר המעסיק.

בנוגע לפירוק מרצון וככל שהעובד בוחר לוותר מיוזמתו על המשך עבודתו – חשוב לציין כי התפטרותו לא מזכה בפיצויי פיטורים. אם הפירוק בוצע בהחלטת בית משפט, הוא יביא אוטומטית לסיום של כל חוזי העבודה מול העובדים ובמקרה כזה יחולו פיצויי פיטורים מלאים.

 

אופן קבלת פיצויי הפיטורים

כידוע, המעסיקים במדינת ישראל מחויבים להפריש לעובדיהם כספים לתוכנית ביטוח פנסיוני מידי חודש, כאשר חלק מסוים מהכספים הללו מצטבר לטובת פיצויי פיטורים. וכך אם חלילה נפטר העובד, שאריו זכאים לתשלום החלק היחסי שמתייחס לפיצויים ושלא הופרש לביטוח הפנסיוני.

על מנת לממש את הזכאות לכספים אלה, השארים נדרשים ליצור קשר יזום עם המעסיק ולהצהיר כי הם השארים של העובד שנפטר. כעת הם רשאים למשוך את הכספים שהפריש המעסיק לרכיב הפיצויים או קופת הפיצויים, ברגע שיקבלו מהמעסיק מכתב המאשר את שחרור הכספים. סכום כספי שלא הופרש לתוך הקופה, ישולם לשארים ישירות.

כאמור, במקרה של שארים שאינם ילד או בן זוג תלוי, הכספים יופקדו מטעם המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ושם תיקבע החלוקה המדויקת. נזכיר כי כספים אלה לא מהווים חלק מהעיזבון, כך שהם אינם מגיעים ליורשים (למעט כאשר הם מהווים שארים) ואינם יכולים לעבור לכל גורם אחר כמו נושה או בעל חוב.

 

חישוב גובה הפיצויים המשולם

פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה, או חיבור שכר של שבועיים לכל שנת עבודה לעובדים שעתיים. חישוב הפיצויים עצמו מורכב כעת ממספר מרכיבים וביניהם: שכר יסוד, תוספות יוקר מחייה וותק, תוספת משפחה ותוספת מקצועית או מחלקתית. הפסיקה קבעה כי כל אחד מהרכיבים נחשב לחלק מהותי בשכר כך שהוא יחושב בפיצויי הפיטורים.

 

נדרשתם לתהליך משיכת פיצויי הפיטורים עקב פטירה?

משרד עורכי הדין ליאת פייגל ושות' מתמחה כבר שנים רבות בדיני עבודה ומחזיק בניסיון מקצועי עשיר ביותר גם בדיני משפחה, חוזים ותחומים נוספים אשר עשויים להשפיע או להשיק לסוגיית הפיצויים לשאריו של עובד שנפטר. אנו מטפלים בכל מקרה ברגישות ובאכפתיות מוחלטת וחותרים להישגים המשפטיים הטובים ביותר בהתאם לאפשרויות המקרה. צרו עמנו קשר ונסייע בהקדם.

פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר
פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>