ClickCease
חיפוש

חוק שיקים ללא כיסוי: הוראות חדשות בעקבות משבר הקורונה

 

במאמר הבא נדון לעומק בנושא חוק שיקים ללא כיסוי ונבין את ההקשר להוראות החדשות בעקבות משבר הקורונה שחל עלינו.

 

תקנות שעת חירום יאפשרו להשהות הגבלת חשבון בשל חוסר כיסוי

​חוק שיקים ללא כיסוי קובע, כי חשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו לבעל המחאות 10 המחאות או יותר בעילת אי כיסוי מספיק בחשבון. אדם שחשבון הבנק שלו הוגבל, מעבר למידע בנקאי שמופץ במערכת הבנקאית אשר יוצר כתם כבד על אותו בעל חשבון ומגבלות בעבודה הבנקאית של אותו אחד מול כלל הבנקים בישראל ובעולם וכן מוסדות כספיים נוספים, גורמת היא לנזקים מסחריים ככל שמדובר בבעל עסק, עד כי מידע כזה יכול שיגרום לפתיחה בהליכים משפטיים שונים שעניינם בחדלות פירעון, לרבות פתיחה מסיבית בהליכי הוצל"פ.

החוק מכיר במצבי חירום שבהם המפקח על הבנקים יכול להשהות הגבלה של חשבון בנק. תקנות שעת חירום שאושרו היום בעקבות משבר הקורונה, קובעות כי הקורונה כמחלה מדבקת מסוכנת תאפשר למפקח על הבנקים לעשות שימוש בסמכותו ולהשהות הגבלה של חשבון בעקבות חזרת המחאות בשל חוסר כיסוי. סמכות זאת, יכול שתהא מופעלת גם ביחס להמחאות שחזרו בעבר. המשמעות במקרה האמור, הוא המשך השימוש בהמחאות כדי לאפשר מסחר שוטף של עסקים והתנהלות מסחרית המתעלמת מהקשיים היומיומיים אשר יכול שיובילו להליכי חדלות פירעון.

היבטים פליליים בשימוש בצ'ק ללא כיסוי

ברור, כי שיקים המהווים אמצעי תשלום מרכזי בשוק המסחר, משפיעים על התנהלות העסק כמעט בכל מובן הנוגע לתזרים המזומנים שלו ועד לקביעת הרווח והפסד שלו בתקופה מדווחת. בהקשר זה וכיוון שלשימוש בשיקים בפן העסקי משמעות מסחרית בעלת השלכות כבדות, נקבעו לצד ההוראות האזרחיות גם הוראות פליליות המסדירות ענישה, במקום שבו נעשה שימוש לא חוקי על פי הוראות חוק העונשין בשיקים כאמצעי תשלום.

​סעיף 432 לחוק העונשין, תשל"ז -1977, הדן בהוצאת שיקים ללא כיסוי, קובע כי כל מי ש"מוציא שיק שמשך והוא יודע שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריך הנקוב בו עד 30 יום לאחריו, או אין יסוד סביר להניח שיש חובה כאמור על הבנקאי, והשיק הוצג לפירעון תוך התקופה האמורה וחולל, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61 או פי ארבעה מהסכום הנקוב בשיק, לפי הסכום הגדול יותר".

​המעשה הפלילי המתואר לעיל כורך בתוכו שני יסודות; אחד – שיק שנמשך, והשני – השיק הוצג לפירעון וחולל. שני יסודות אלה נתמכים בפסיקה ענפה אשר קובעת, כי העבירה מתגבשת כאשר ניתן שיק בידיעה שהכסף לא יגיע לצד השני לטובתו השיק נרשם כאשר מוסר השיק נוטל על עצמו התחייבות שלא יוכל לעמוד בה. בהקשר זה יצוין, כי סעיף 435 לחוק העונשין קובע כי סעיף 432 אינו גורע מאחריות פלילית לפי חיקוק אחר. סעיף 19 לחוק שיקים ללא כיסוי קובע, כי :

"(א) בית משפט בדונו בעבירה לפי סימן ו' של פרק י"א לחוק העונשין, תשל"ז -1977, שכרוכים בה שיקים רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או כל חשבונותיו לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי חוק זה, מתאריך שקבע .

(ב) בית המשפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים."

כך, סעיף 437 ס"ק (2), בהמשך לאמור, קובע כי:

"(2) רואים אדם המשלם בשיק כאילו הוא טוען שמן התאריך הנקוב בשיק עד למועד הסביר להצגתו לפירעון, עומדים לפקודת מוסר השיק, בבנק אשר עליו הוא משוך, כסף כדי כיסויו."

היבטים אזרחיים בשימוש בצ'קים ללא כיסוי

​בפן האזרחי, חשוב לציין בעניין זה מספר דברים: מדור מושל"ך (מושכי שיקים ללא כיסוי) בבנק ישראל מקבל מגופים פיננסים ומשפטיים שונים מידע על הגבלת חשבונות ו/או לקוחות ומעביר מידע זה לכל הבנקים, לגופים הנוספים וכן לבעלי רישיונות על פי חוק שירות נתוני אשראי. מידע זה שנמסר לא נמחק במשך זמן רב, כפי שנסביר בהמשך כ- 3 שנים, ובסיועו הבנקים מגבילים את חשבונות הלקוחות שלהם, ולבטח כאשר מדובר בהגבלה חמורה.

​צריך לזכור כי מדור מושל"ך מטפל בבירורים הקשורים לחשבונות וללקוחות מוגבלים, ואין הוא מהווה גוף מתערב בהחלטות הבנקים לגבי הגבלת לקוח כזה או אחר, ואלה סוברניים להחליט לגבי כל לקוח החלטה אחרת באשר למוגבלותו, בהתאם לאותו מידע שברשותם ומערכת היחסים העסקיים ביניהם. כאשר מדובר בלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, הרי שבנק ישראל הוא זה שאוסף את המידע אודותם ומפרסם זאת ברבים, כאשר פרסום זה כולל את מספרי החשבונות המוגבלים ואת מועד סיום ההגבלה, בציון פרטי הבנק והסניף שבו מתנהל החשבון וכן מספרי תעודות הזהות של בעליהם.

​על לקוח מוגבל מוטלות סנקציות רבות וביניהן, הגבלת חשבון למשך שנה, אם נמשכו בו, במהלך תקופה של שנה עשרה שיקים לפחות ללא כיסוי, והבנק סרב לקבלם מסיבה זו. לעניין זה נציין, כי החשבון לא יוגבל אם חלפו פחות מ-15 ימים בין השיק הראשון שחזר לבין השיק העשירי, שכן סעיף 2(א) לחוק אוסר זאת כהגנה על לקוחות שסירוב שמספר רב של שיקים שהופקדו בחשבונם ויצרו את ההגבלה באופן חד-פעמי ויוצא דופן. הגבלת הפעילות מתבטאת בסיווגו של החשבון כ"חשבון מוגבל", ושל בעליו – כ"לקוח מוגבל".

​ההשלכה המרכזית והמיידית בגין חשבון מוגבל היא מניעת המשך משיכת שיקים בו. לקוח מוגבל שממשיך להוציא שיקים למרות היותו מוגבל עובר עבירה נוספת שדינה מאסר, וזאת בלי קשר לעובדה שחשבון זה נחסם והבנק לא יכבד שיקים שנמשכו ממנו בתקופת היותו חשבון מוגבל. לעניין זה יובהר, כי כל עוד הלקוח אינו מוגבל אלא החשבון, הרי שיוכל הוא להמשיך ולמשוך בו שיקים. יחד עם זאת, ולמען הזהירות הבנקים אינם מאפשרים משיכות כאלה, וככל הנראה יהפוך הוא ללקוח מוגבל די מהר.

זאת ועוד, לבעל חשבון מוגבל אסור לפתוח חשבון בנק חדש שניתן למשוך ממנו שיקים, וזאת באף בנק. ברם, אין מניעה לפתוח "חשבון רגיל", שלא נמשכים בו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. החשבון המוגבל אינו חסום ולפיכך, בהתאם להתנהלות מול הבנק, מורשה בעל החשבון המוגבל להמשיך לעבוד בו ללא משיכת שיקים. במקביל לאיסור משיכת שיקים חברות האשראי עלולות להטיל מגבלות מקבילות.

​אומנם החוק אינו אוסר על בנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל אך ברור שבשל הסטטוס החדש של החשבון ובעליו, ככל הנראה כרטיסי אשראי שיש בידו יבוטלו, הכל בהתאם לשיקול דעת הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ומערכת היחסים שלהם עם הלקוח. במקרה כאמור, מדיניות האשראי של הבנק כלפי הלקוח תשתנה ואף יכול שהבנק ידרוש לפרוע הלוואות באופן מידי בהתאם לחוזה ההלוואה אשר מאפשר זאת, ללא סייג, ולבטח שלא להעניק לו הלוואות חדשות.

​כאשר מדובר בהגבלה בנסיבות מחמירות, הרי שכל סנקציה שתוטל על לקוח הבנק תהא הרבה יותר חריפה, ולפיכך במקרה כאמור כל חשבונות השיקים המתנהלים על שמו יוגבלו. משמעות הדברים הם, כי לקוח שכזה לא יוכל למשוך שיק באף חשבון שהוא רשום בו כבעלים. ההגבלה על פעילות שכזו תהא לשנתיים בעוד שאם הוא אינו לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות תהא ההגבלה לשנה אחת, כפי שצוין לעיל.

לקוח מוגבל: הנסיבות, ההשלכות ודרכי טיפול

בנוסף להגבלות המתוארות לעיל קיימות קבוצות נוספות עליהן ניתן להטיל הגבלות מיוחדות וההתייחסות אליהן תהא בדומה למי שנחשב לקוח מוגבל בשל נסיבות מחמירות, וביניהם נמצאים חייבים שראש ההוצאה לפועל הטיל עליהם הגבלה, חייבים שבית משפט הכריז עליהם כפושטי רגל וסרבני גט שבית דין רבני נתן נגדם צו הגבלה. תקופת ההגבלה אצל אלה יכול שתנוע בין שנה לבין חמש שנים, בהתאם לקביעה משפטית כזו או אחרת.

​כדי להפוך ללקוח מוגבל, הבנק סופר את כמות השיקים המסורבים – אותם שיקים שהוצגו לפירעון בתאריך הנקוב עליו או לאחריו, והבנק סירב לפרוע אותו מפני שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון. במקרה כזה הבנק יחזיר שיק כזה מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ). כך, כאשר הבנק מונה עשרה שיקים שחזרו בחשבון מהסיבה "אין כיסוי מספיק" במהלך שנה או אז יגביל הוא את החשבון בהתאם למתואר לעיל.

​בהקשר זה, גם שיקים שסורבו בשל הוראת ביטול של הלקוח יספרו אם בחשבון אין יתרה מספקת לתשלום השיק בתאריך שמיועד הוא לפירעון, שכן גם שיק שבוטל בחשבון, אם לא הייתה יתרה מספקת לתשלומו, הרי שהבנק ממילא לא היה מכבד את השיק אלמלא ניתנה הוראת הביטול – וכך ינהג הבנק גם לגבי סיבות אחרות נוספות שבגינן השיק סורב.

​כדי להסיר הגבלה יש לפנות להליך משפטי על ידי ערעור לבית משפט השלום על פי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. ערעור לפי סעיף 10 לחוק עוסק בטענה המשפטית לעניין ספירת השיקים שיש לקחת בחשבון לצורך מניין השיקים שסורבו וגרמו להגבלת החשבון. לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים לבקש מבית משפט שלום שיבטל הבאת שיק במניין השיקים המסורבים, וזאת מטעמים שונים שיבחנו באותו הליך משפטי; א. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות, ב. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון בנסיבות מסוימות, ג. ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, ד. נבצר מלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק, ה. הלקוח הוא תושב המקום שהוכרזה לגביו שעת חירום בנסיבות מסוימות.

​עם סיום הגבלת חשבון, רשאי הלקוח לפעול בחשבונו כפי שפעל לפני שהוגבל ואין מניעה חוקית למשיכת שיקים ולפתיחת חשבון שיקים חדש. ברם, הבנק רשאי שלא להנפיק שיקים או להעניק אשראי ללקוח, ולכן כל מקרה יקבל התייחסות אינדיבידואלית ויישקל על ידי הבנק בהתאם לנסיבות הנוגעות לאותו לקוח.

​בתום תקופת ההגבלה הבנקים לא ישמרו מידע שקיבלו מבנק ישראל על ההגבלה של הלקוח לאחר תום 3 שנים מסיום אותה תקופה. יחד עם זאת, הבנק שהגביל את הלקוח רשאי לשמור כל מידע שיש בידו מעבודתו מול הלקוח לזמן לא מוגבל.


ללקוחות במשבר כלכלי במשרד ליאת פייגל ושות'

התנהלות שאינה זהירה יכולה להשאיר אות קלון על שמו הטוב של בעל ההמחאה. לצערנו, המערכת הבנקאית מתואמת ומקשה על לקוחות שהמחאותיהם חזרו מבלי לברר את שורש הבעיה ומבלי לברר את הסיבות למצבים אלה. ניתן אך קשה להשיב את הגלגל לאחור לאחר שהבנקים "סימנו" לקוח.

​אנו מסייעים לכל לקוחותינו לשנות סטטוס זה ולשוב לחיי שגרה רגילים. צריכים סיוע, נקלעתם למצב כזה שאינכם מצליחים לצאת ממנו – התקשרו אלינו ונסייע לכם לחזור לחיי שגרה רגילים. "…שמו של אדם הוא חלק מאישיותו. הוא האני החברתי שלו. הוא המפתח שבאמצעותו הוא צועד בשבילי החברה. אין הוא קוד זיהוי בלבד. הוא ביטוי לאישיות, לרגש, לחובה, למסורת ולייעוד…".

​נקלעתם למשבר – התקשרו אלינו – משרדנו מתמחה במתן ליווי וסיוע לעסקים ומשפחות שנקלעו למשבר כלכלי כזה או אחר.

חוק שיקים ללא כיסוי_ הוראות חדשות בעקבות משבר הקורונה
חוק שיקים ללא כיסוי_ הוראות חדשות בעקבות משבר הקורונה
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>