ClickCease
חיפוש

דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים

אחד התחומים הבולטים בתחום זכויות העובדים הוא כל נושא הליך הפיטורים, שצריך להתבצע באופן מסודר ועל פי חוק, אחרת ייחשב כהליך לא חוקי. במסגרת הליך הפיטורים על פי חוק, על המעסיק להגיש לעובד מכתב שימוע. במאמר זה נעסוק בהרחבה במהות המכתב והשלכותיו, וגם נציג דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים 

 

הרעיון שעומד מאחורי הסדרת הליך הפיטורים

זכויות העובדים, תחום בו מתמחה עו"ד ליאת פייגל מזה שנים רבות, הוא תחום הכולל תחתיו מגוון זכויות של העובדים במקום העבודה, מתוך ההנחה הטבעית כי הם מגיעים מעמדת כוח נחותה למול המעסיק. בהתאם לכך, זכויות העובדים מסדירות גם את הליך הפיטורים וכיצד עליו להתבצע בצורה חוקית וזאת בשל עצם העובדה כי מדובר במקור פרנסה של העובד וכי ייקח לו זמן למצוא מקום עבודה חליפי.

 

הליך שימוע לפני פיטורים

אחד השלבים המרכזיים בהליך הפיטורים הוא קיום שימוע לעובד לפני פיטורים, זכות המוקנית לכל עובד, ללא תלות בתקופת הוותק שצבר במקום העבודה. למעשה, הליך שימוע אינו חייב להתבצע רק לפני פיטורים, אלא גם בכל מקרה בו המעסיק מתכנן לבצע שינוי מהותי בתנאי ההעסקה של העובד (העברת תפקיד, שינוי היקף המשרה, פגיעה בשכר ועוד).

מטרתו של הליך שימוע לפני פיטורים היא להעלות בפני העובד את הנימוקים העומדים בבסיס ההחלטה לפטרו ובאותה הזדמנות, להעניק לעובד הזדמנות הוגנת ונאותה להשמיע את טענותיו ולנסות להפוך את החלטת הפיטורים.

 

מכתב שימוע לפני פיטורים

הליך השימוע מתחיל בהגשת מכתב שימוע לפני פיטורים, המהווה מעין הזמנה לעובד להתייצב במועד שנקבע במכתב לשיחת השימוע. קבלת מכתב שימוע לפני פיטורים נועדה לאפשר לעובד להיערך כראוי לקראת שיחת השימוע ומיד עם קבלת המכתב, מומלץ לפנות אל עורך דין דיני עבודה ולבדוק את מהות הטענות וכיצד נוכל להיערך ולהשיב עליהן בהתאם.

במסגרת ההיערכות לקראת השימוע לאחר קבלת מכתב שימוע לפני פיטורים, כדאי להתחיל ולאסוף ראיות ועדויות התומכות בטיעונים אותם אתם מתכוונים להעלות בשיחה ולצד כל טענה שהועלתה על גבי מכתב שימוע לפני פיטורים, יש לנסח תגובה מפורטת ועניינית, תוך שימת דגש על תרומתכם להצלחת העסק.

 

כיצד יש להגיש מכתב שימוע לפני פיטורים?

הגשת מכתב שימוע לפני פיטורים בצורה חוקית ומסודרת, צריכה להיעשות על פי מספר עקרונות מרכזיים:

 

הודעה בכתב

מכתב שימוע לפני פיטורים צריך להיות מוגש לעובד בכתב. בתקופה האחרונה עולה שאלה מעניינת למדי בנושא זה והיא, האם הודעת וואטסאפ נחשבת כהודעה כתובה לעניין מכתב השימוע ומפסיקות אחרונות של בית הדין האזורי בנושא, עולה כי במידה וזהו הפגם היחיד בתהליך, הרי שהליך השימוע ייחשב חוקי.

 

הגשת המכתב בפרק זמן סביר

אחת ממטרות מכתב שימוע לפני פיטורים היא לאפשר לעובד להיערך כראוי ולסדר את טענותיו לקראת הליך השימוע ובכדי שיוכל לעשות זאת כראוי, הרי שעל מכתב השימוע להיות מוגש בפרק זמן סביר. אמנם אין הגדרה ברורה מהו פרק זמן "סביר", אך מפסיקות בית הדין האזורי לעבודה נראה כי מדובר על פרק זמן של 3 ימי עבודה לפחות.

 

נימוק הסיבות לפיטורים

מכתב שימוע לפני פיטורים צריך לכלול נימוקים מלאים ומפורטים העומדים מאחורי ההחלטה לפטר את העובד. יודגש, כי אין די בנימוקים כלליים וציון הפרות משמעות של העובד, אלא יש להצביע על אירועים ספציפיים ותאריכים מדויקים בהם אירעו, כך שהעובד יוכל להגיב כראוי לגופם של דברים.

 

דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים

מכתב שימוע לפני פיטורים צריך להיעשות באופן מסודר ועל פי חוק, אחרת הוא יכול להיחשב כמכתב לא תקין ולפגום למעשה בהליך הפיטורים החוקי, באופן היכול לחשוף אתכם לתביעות, קנסות ואף לביטול הפיטורים.

באם אתם לא בטוחים כיצד עליכם לכתוב מכתב שימוע לפני פיטורים, תמיד מומלץ לפנות לעזרתו המקצועית של עו"ד מומחה בתחום ולמען הסדר הטוב, הבאנו בפניכם דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים:

 

תאריך המכתב: ________

לכבוד: מר / גב': ________

אופן מסירת המכתב: דואר רשום / מסירה אישית

הנדון: זימון לשיחת שימוע

  1. ______ (להלן: "המעביד"), מבקש לשקול את המשך העסקתך בארגון, לאור ________ (כאן יש להכניס את פירוט הנסיבות, באופן מלא ומפורט).
  2. לאור הנסיבות המפורטות לעיל, הנך מוזמן לשימוע לפני קבלת החלטה לעניין המשך העסקתך בארגון. במהלך השימוע תינתן לך ההזדמנות להשמיע את תגובתך לטענות המפורטות לעיל.
  3. הליך השימוע ייערך ב ______ (מקום), ביום ___, בשעה ____ ובפני ________ .
  4. כחלק מהזכויות המגיעות לך, תוכל להגיע אל השימוע עם מלווה מטעמך לבחירתך.
  5. מובהר בזאת, כי אי התייצבותך לשיחת השימוע, משמעה כוויתור על הזכות לשימוע.

בכבוד רב,

__________ (שם המעסיק)

 

כיצד מתבצע הליך השימוע?

הליך השימוע צריך להתבצע במועד ובמיקום שצוין במכתב השימוע, בשלב הראשון יציג המעסיק את טענותיו כלפי העובד, תוך ציון תאריכים ואירועים ספציפיים עליהם מבוססות טענותיו. לאחר מכן, תינתן לעובד זכות הוגנת להשמיע ולהגיב על הטענות המופנות כלפיו.

הליך השימוע צריך להיות מוקלט ומתועד באמצעות פרוטוקול, שיוגש בסיום ההליך לאישורו וחתימתו של העובד. בסיום השימוע, המעסיק צריך למסור לעובד תשובה ברורה בנוגע להחלטה שהתקבלה לגביו.

 

באילו מקרים לא חייבים להגיש מכתב שימוע לפני פיטורים?

הליך השימוע וקבלת מכתב שימוע לפני פיטורים הם זכויות מעוגנות בחוק ויחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם לא חייבים לקיים הליך שימוע ולהגיש לעובד מכתב שימוע:

  • עבודה בעלת מועד סיום מוגדר מראש (חוזה עבודה, הפעלת קייטנות בתאריכים מוגדרים ועוד).
  • פיטורים אחרי תקופה קצרה (ימים בודדים / שבועות ספורים).
  • עובד שגנב מהמעסיק.

 

פיטורים ללא מכתב שימוע – כיצד עלינו לפעול?

במקרים בהם הליך השימוע נעשה שלא על פי חוק, ניתן לנקוט בשתי אפשרויות מרכזיות:

 

דחיית מועד השימוע

אפשרות זו מתאימה יותר למקרים בהם מכתב שימוע לפני פיטורים הוגש שלא במסגרת הזמן הסביר ו/או לא כלל נימוקים מפורטים בנוגע לנסיבות בגינן המעסיק מעוניין לסיים את העסקתו של העובד. דחיית מועד השימוע תתבצע באמצעות פנייה מנוסחת אל המעסיק והיא יכולה לסייע לעובד להיערך כראוי לקראת השימוע הצפוי.

 

תביעה בבית הדין לעבודה

ככל ופוטרתם מעבודתם ללא הליך שימוע תקין, לרבות קבלת מכתב שימוע לפני פיטורים, הרי שעומדת לכם זכות הגשת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה. במסגרת הליך התביעה בבית הדין לעבודה, ניתן לדרוש קבלת פיצויים בגין הליך פיטורים לא תקין או לדרוש את ביטול הפיטורים.

בכל מקרה בו קיבלתם מכתב שימוע לפני פיטורים או חוויתם הליך פיטורים שלא כדין, אנו מזמינים אתכם לפנות אל משרדנו, משרד עו"ד ליאת פייגל – צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני ובחינת הפתרונות המתאימים ביותר למצבכם.

 

לסיכום

הליך שימוע לפני פיטורים צריך להתנהל באופן מסודר וחוקי, כשאחד השלבים הראשונים בהליך זה הוא שליחת מכתב שימוע לפני פיטורים לעובד, במטרה לאפשר לו להבין מהן הטענות המופנות כלפיו ולנסות להשיב עליהן בצורה הוגנת.

מכתב שימוע לפני פיטורים צריך להיות מוגש בפרק זמן סביר לפני השימוע ולכלול נימוקים מפורטים בגין החלטת הפיטורים וככל ומכתב השימוע לא הוגש כראוי, כדאי יהיה לפנות לעו"ד מומחה לבדוק את תקינות הליך השימוע והאפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים
דוגמא למכתב שימוע לפני פיטורים
Picture of עו"ד ליאת פייגל
עו"ד ליאת פייגל
עורכת דין ליאת פייגל מתמקצעת בתחום דיני העבודה והמשפחה ובכל המעטפת המשפטית התומכת בתחומים אלו על כל רבדיה. בעלת יכולת ומוטיבציה לחבר תחומי משפט שונים לצורך השגת מקסימום האפשרויות ומיצוי הזכויות עבור הלקוח. מרצה בתחום דיני תאגידים, חברות ודיני חוזים בהכנה לבחינות לשכת עורכי הדין. מלמדת באופן פרטני כתיבה משפטית ומשפט מנהלי. מסייעת בכתיבת סמינריונים לסטודנטים בשנה השלישית והרביעית ללימודי משפטים. לעורכת דין ליאת פייגל 20 שנות ניסיון בתחום הביקורת החקירתית בגופים ציבוריים גדולים, ניסיון בתחום הייבוא ייצוא והסחר הבינלאומי.

עו"ד ליאת פייגל ושות' בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד ליאת פייגל ושות'

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader
a4
משרד עורכי דין ליאת פייגל ושות'
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם נציג המשרד >>